Abraham and the Idolater

  27 September 2016

Language: Dari

It was said that an idolatrous man was a guest at the table with Ibrahim... He was ready to eat...

شد حکایت اینکه مرد بت پرست             مهمان شد نزد ابراهیم نشست

سفره چون آماده شد بهرطعام                 از زبان هر یکی ذکری بجست

گفت ابراهیم خداوندا سپاس                   نعمتم دادی تو از روز الست

بت پرست از بت ستایش کرد و گفت       رازق من از ازل بت بود و است

تا که نام و ذکربت آمد میان                  سفره را برچید ابراهیم و بست

نعمت حق برهوشیاران بود                  بهره ای از آن ندارد هیچ مست

از خدا بشنید ابراهیم عتاب                  چونکه قلب بت پرستی را شکست

گفت او را من تحمل کرده ام                در نود سالی که او از من گسست

از چی ننمودی تحمل ساعتی               بت پرستی را که دیدی گمره است

ای تو ابراهیم ما آگاه باش                   بت پرست را کی گذارم تنگ دست

میزبان مهربانم برهمه                       نیستم ناظر به بالا یا که پست

گندم احسان من چون گشت نان             پیش از ابراهیم و هم بر بت پرست

( قراچه داغی)

Recent Articles