لعنت څه دی او ولې موږ د لعنت لاندې یو؟

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ