زه غواړم د عیسي پیروان شم. زه څنګه پوهیږم چې زه عیسوی یم؟

  ۲۹ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ