زما ملګري تعويذ کوي، او له ما څخه یې وغوښتل چې انجیل ورکړم. ایا زه باید هغه ته ورکړم؟

  ۳۰ دقیقې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ