د هیلینا شهادت

  ۱۲ دقیقې

د هیلینا کیسه ، د افغانستان څخه د پښتو ویونکي چې د عیسی مسیح سره مینه او خدمت ته رسیدلی.

ډاونلوډ