د روژه او دعا په باره کی عیسی مسیح څه تعلیم ورکوی؟

  ۲۸ دقیقې

  ۱ جون ۲۰۱۸

ډاونلوډ