مجلۀ حقیقت

  ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴

به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي
به اسمان نگاه كن … كسي هست كه عاشقانه تو را مي نگرد و منتظرتوست، اشك هاي تو را پاك مي كند و دست هاي تو را مي فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت. و اگر باور داشته باشی مي بينی ستاره ها هم با تو حرف مي زنند،  باوركن با او هرگز تنها نيستي.  فقط كافيست عاشقانه به اسمان نگاه كني ….

مقاله‌های اخیرا