یك بدن

  ۲۹ دقیقه

  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲

عیسی مسیح کلیسا را بدن خود خوانده است. تمام اعضای کلیسا با هم متحد بوده و یک هدف دارند. مثل اعضای یک بدن، اعضای کلیسا باید در خوشی و غم یک دیگر شریک باشد، دست یک دیگر را بگیرد. برای اینکه ما بتوانیم مثل یک بدن واحد زندگی کنیم، باید به یک دیگر محبت داشته باشیم. همیشه متحد باشیم. وقتی کلیسا متحد باشد صاحب قدرت روحانی می‌‌شود. هدف خداوند این است که ملکوت و سلطنت او در روی زمین وسعت بیابد و خداوند این هدف را از طریق اعضای کلیسا انجام می‌‌دهد.

دانلود