یحیی تعمید دهنده

  ۲۹ دقیقه

  ۱۶ آوریل ۲۰۱۸

قاصدی در کوچه‌ها ظاهر می‌شود اعلام می‌کند پادشاهی برای برقراری پادشاهی خود در حال آمدن است. باید مردم خود را آماده ای استقبال او بنمایند. آن‌ها باید از نافرمانی‌های گذشته توبه کنند و به حیث نشانی توبه در آب تعمید بگیرند. آیا مردم به صدای او گوش می‌گیرند و به هدایت او عمل می‌کنند؟ آیا او قاصد کدام پادشاه بود که برای استقبال او به توبه ضروت بود؟

دانلود