گام‌های مشترک

  ۳۰ دقیقه

  ۲ فِورِیه ۲۰۱۸

هدف از ازدواج گام نهادن به مسیر مشترک با محبت وهمدلی می‌باشد،ازدواج تحفه ای بزرگ الهی است.
متاسفانه در بعضی جوامع بزرگان خانواده سد راه خوشی و آرامش زندگی مشترک فرزندانش می‌گردد.
درحقیقت هرعضوی از فامیل در قبال خوشی اعضای فامیلش باید خود را مسول بداند.
تنها چیزیکه بما زندگی حقیقی می‌دهد کلام خداوند، به کمک عیسی مسیح می‌توانیم درست راازنا درست تشخیص دهیم، زیرا مسیح قادر مطلق است

دانلود