کتاب مزامیر

  ۳۰ دقیقه

  ۵ اوت ۲۰۱۲

ما با وجود که گناه کار هستیم، ولی خداوند ما را برگزیده است. کتاب مقدس می‌‌گوید خداوند ما را قبل از خلقت دنیا برگزیده بود. ما باید بر خداوند تکیه کنیم، نه بر تلاش و کوشش خود. همه تشویش‌ها و مشکلات خود را به او بسپاریم او همه چیز را درست می‌‌کند . اعتماد ما به خداوند باید کامل باشد و بخاطر اعتماد می‌‌کنیم که او می‌‌تواند تمام ضروریات ما را بر آورده می‌‌کند و به دعا‌‌ها ما جواب می‌‌دهد . پیش خداوند هیچ چیز ناممکن نیست.

دانلود