چی گونه می‌توانیم خدا جای اول را در زندگی ما داشته باشد؟

  

  ۹ آوریل ۲۰۲۱

عیسای مسیح در متا فصل ۶ آیه ۳۳ به ما می‌گوید: پادشاهی خدا را بطلبید و دیگر چیزها نیز به شما داده خواهد شد.

تفسیر آیت این است که خدا جای اول را در زندگی خانواده گی، روابط با اولادها و دوستان و در جای کار ما دارد. وقتی ما پادشاهی خدا را بطلبیم خداوند برکات دیگر هم به ما می‌دهد که بیشتر و بهتر از زندگی لذت ببریم.

دانلود