چی قدر باید حوصله داشته باشیم؟

  

  ۳۰ اُکتُبر ۲۰۲۰

بلی کتاب مقدس به ما درس می‌دهد که حوصله کنیم و صبر داشته باشیم و در شریک ساختن خبر خوش عیسای مسیح فعال بوده و به دیگران کمک کنیم. یعقوب فصل ۵ آیه ۸ می‌گوید: شما نیز صبر کنید و قوی دل باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک است

دانلود