چگونه ترک تو کنم؟

چگونه ترک تو کنم؟

این مجموعۀ از سرود‌های در مورد پایداری در خداوند، جلال و عظمت خدا، خداوند قلعه محکم است و عیسی مسیح نور و حیات و نجات دهنده می‌‌‌‌باشد، سروده شده. این سرود‌ها استفاده از آلات موسیقی شرقی و غربی تهیه گردیده.

موسیقی