چگونه از دوران سخت زندگی عبور کنیم

  ۳۷ ثانیه

  ۲۱ ژانوِیه ۲۰۲۲

در این قسمت، برادر آرش از تجربه تلخ از دست دادن دخترش صحبت می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه ما و کسانی که عزیزی را از دست داده اند، با ایمان به خدا و فیض و برکات عیسای مسیح می‌توانیم مانند آنها بر موقعیتهای سخت زندگی غلبه کنیم و بار دیگر شادی را به قلب خود بیاوریم.

دانلود