چهار صد و مین برنامه راز زندگی

  

  ۲۸ اوت ۲۰۲۰


امروز ما چهار صدمین برنامه راز زندگی را ثبت و پخش کردیم. می‌خواهم از کارکنان برنامه و از ست ۷ پارس سپاسگزاری کنم. از هر یک بیننده ما تشکر که برنامه‌های ما را تماشا کردند و با ما تماس گرفتند. کتاب مقدس در زکریا فصل ۴ آیه ۶ می‌گوید نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من خداوند قادر مطلق می‌فرماید.

از خدا سپاسگزار هستیم که با فیض و رحمت خود به ما قدرت داد تا جهار صد برنامه را تهیه و پخش کنیم.

دانلود