چطور اولاد‌هایم را از کلام خدا درس بدهم؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

شکر خداوند را بجا می‌‌اوریم از اینکه هموطنان عزیز ما نه تنها اینکه خودشان در فکر دریافت کلام خدا هستند و می‌‌خواهند تا کلام خداوند را بخوانند، بلکه آرزومند هستند تا اطفال شان نیز کلام خدا را بخوانند و از کلام خدا یاد بگیرند، که برای ما خبری مهم، خوش و عالی است.

دوستانی زیادی بودند که می‌‌خواستند ما برای شان کلام خدا را بفرستیم و کتاب مقدس را در دسترس شان قرار بدهیم ولی دو خانواده از بین شان پرسیده اند که چطور می‌‌توانیم اولاد‌های خود را نیز از کلام خدا درس بدهیم؟ که برای بار اول است به این سوال جالب و مهم بر می‌‌خوریم که بعضی از دوستان ما هستند که واقعاً در فکر اطفال شان هستند که چطور کلام خدا را یاد بگیرند.

زمانیکه انجیل مرقُس فصل 10 از آیۀ 13 تا 16 را بخوانیم متوجه می‌‌شویم که خداوند عیسی مسیح نیز توجۀ خاصی را به اطفال مبذول می‌‌داشت و به داستانی بر می‌‌خوریم که چطور زنان اطفال شان را نزد عیسی مسیح می‌‌اورند: روزی چند زن، فرزندان خود را نزد عیسی آوردند تا آنانرا برکت دهد. ولی شاگردان عیسی ایشان را به عقب راندند و گفتند که مزاحم نشوند. 

شاگردان عیسی مسیح به خاطری زنان و اطفال را به عقب راندند زیرا می‌‌دیدند که استاد شان بسیار مصروف بود، کلام خدا را به مردم می‌‌رساند، مردم را شفا می‌‌داد و فکر کردند که زنان و اطفال مزاحم کار استاد شان می‌‌گردند. مگر در آیۀ چهاردهم به موضوعی جالبی بر می‌‌خوریم: ولی وقتی عیسی رفتار شاگردان را دید، ناراحت شد و به ایشان گفت:“ بگذارید بچه‌ها نزد من بیایند؛ ایشان را بیرون نکنید چون ملکوت خداوند به آنانی تعلق دارد که مانند این بچه‌ها باشند. ”

عیسی مسیح اطفال و قلب شان را دوست دارد و حتی از ما می‌‌خواهد تا ملکوت خداوند یا پادشاهی خداوند را مثل اطفال قبول کنیم.

به یاد می‌‌آورم زمانی را که به دخترک خوردسالم می‌‌گفتم تا بوت هایم بیاورد، او بوت هایم را به بسیار خوشحالی در بالای سر خود می‌‌گرفت و برایم می‌‌آورد و در حین زمان اگر به پسر بزرگم می‌‌گفتم که بوت هایم بیاورد، پسرم بوت‌ها را می‌‌گرفت و فقط بطور عادی در پیش روی پایم می‌‌گذاشت. خداوند می‌‌خواهد تا ما مانند اطفال پادشاهی و برکات او را به خوشی بپذیریم و در خدمت، مثل اطفال باشیم.

در آیۀ 15 و 16 می‌‌خوانیم که : در حقیقت به شمامی گویم هر که نخواهد مانند یک کودک بسوی خدا بیاید، هرگز از برکات ملکوت خداوند برخوردار نخواهد شد.” آنگاه بچه‌ها را در آغوش گرفت و دست بر سر ایشان گذاشت و آنان را برکت داد.

خداوند می‌‌خواهد تا ما مثل اطفال به حضورش برویم زیرا خداوند اطفال را دوست دارد و بجواب دوستان عزیز، باید بگوئیم که خداوند هم اطفال شما را دوست دارد و شما می‌‌توانید از طرق مختلف کلام خداوند را به ایشان بیاموزانید. مثلاً می‌‌توانید از طرف صبح یا شام کتاب مقدس را باز کنید و قصه‌های آنرا برایشان بخوانید و در طول روز هم دربارۀ آن با ایشان صحبت کنید که از اینطریق کلام خدا در ذهن شان جای می‌‌گیرد و آنها محبت خداوند را از طریق کتاب مقدس دریافت کرده و این برکت بزرگ، تا زنده هستند به یاد ایشان می‌‌ماند.

البته باید گفت همین که خانواده‌ها در مورد اطفال شان توجه نشان می‌‌دهند خود یک برکت بزرگی است که خداوند برای شان عطا کرده است که نباید تنها خودتان خواننده و پیرو کلام خدا باشید بلکه اطفال و همه اعضای خانواده را در این راهی که مملو از خوشی است راهنمایی کنید. ما دیگر دوستان عزیز خود را تشویق می‌‌نمائیم که لطفاً اطفال تانرا از این برکات بی بهره نمانید و بگذارید تا آنها نیز یاد بگیرند زیرا می‌‌توانند کلام خدا را با قلب باز بپذیرند و برای دیگران باعث برکت باشند.

دوستان عزیزی که کتاب مقدس را در دسترس خود ندارند می‌‌توانند از طریق رادیو به خوانش کلام خدا گوش بدهند و چه خوب که خانم و اطفال شان را نیز با خود داشته باشند تا همه در کلام خدا رشد کنند و چه بهتر که دوستان، رفقا و همسایگان خود را نیز به گوش دادن به کلام خداوند تشویق کنند و امیدوار هستیم تا آن عده از دوستانی که برکات خداوند را می‌‌گیرند، این برکات را با دیگران نیز در میان بگذارند.

خواست خداوند نیز همین است که همیشه در خانه و خانواده از کلام خدا صحبت کنیم و بخوانیم. بیائید به کتاب تثنیه فصل ششم، آیات پنج الی 9 مراجعه کنیم که گفته شده :شما باید او را با تمامی‌ دل‌ و جان‌ و توانایی‌ خود دوست‌ بدارید. این‌ قوانینی‌ كه‌ امروز به‌ شما می‌‌دهم‌ باید دایم‌ در فكر تان‌ باشد. آنها را به‌ فرزندان‌ خود بیاموزید و همیشه‌ درباره‌ آنها صحبت‌ كنید خواه‌ در خانه‌ باشید خواه‌ در بیرون‌، خواه‌ هنگام‌خواب‌ باشد خواه‌ اول‌ صبح‌ . آنها را روی‌ انگشت‌ و پیشانی‌ خود ببندید؛ آنها را بر سر در منازل‌ خود و بر دروازه‌‌های تان‌ بنویسید.

بدینگونه کلام خدا برای ما درس می‌‌دهد تا کلام، وعده‌ها و برکات خداوند را بیاد داشته باشیم، بخوانیم و درباره اش تفکر کنیم. کتاب تثنیه فصل 11 آیات 18 الی 20 تقریباً همین موضوع را تکرار می‌‌کند: بنابراین‌، این‌ فرمانها را در دل‌ و جان‌ خود جای‌ دهید. آنها را به‌ دستهای‌ خود و همچنین‌ به‌ پیشانی‌تان‌ ببندید تا همیشه‌ به‌ خاطر داشته‌ باشید كه‌ باید آنها را اطاعت‌ كنید. آنها را به‌ فرزندان‌ خود بیاموزید و همیشه‌ درباره‌ آنها صحبت‌ كنید، خواه‌ در خانه‌ باشید خواه‌ در بیرون‌، خواه‌ هنگام‌ خواب‌ باشد خواه‌ اول‌ صبح‌. آنها را بر سر در منازل‌ خود و بر دروازه‌هایتان‌ بنویسید.

ما و اطفال ما چطور می‌توانیم از اوامر خداوند اطاعت کنیم، اگر کلام خدا را نخوانیم؟ چگونه می‌توانیم زندگانی خویش را مطابق کلام خداوند عیار نمائیم؟ چطور می‌توانیم این پیام خوش را به سایر مردم برسانیم؟ در صورتی می‌توانیم که از کلام خداوند آگاه باشیم.

خوانده‌ام، در سر دسترخوان یا نزدیک کلکین باز می‌گذارم و زمانیکه اطفال ما می‌آیند و آنرا می‌بینند، می‌دانند که من کدام بخش را خوانده ام و آنها نیز همان صفحه را می‌خوانند. اطفال بخوبی می‌توانند آیات کتاب مقدس را حفظ کنند، به شرطیکه آنها را تشویق کنیم و آن آیات برای همیشه در خاطر ایشان باقی می‌مانند. آیات بیشماری را سراغ داریم که وعده‌های خداوند را بیاد ما می‌اورند و ما می‌توانیم آن آیات را حفظ کنیم و در زمان مشکلات و سختی می‌توانیم آن وعده‌های خداوند را در دعا‌های خود بیاد بیاوریم و بگوئیم که خداوندا تو طبق وعده ات فرموده ایی که همرایتان هستم، همانطوریکه کلام خدا می‌گوید: من هرگز شما را ترک نخواهم کرد. می‌توانیم این وعده‌های خداوند را حفظ کنیم و به اطفال ما نیز بیاموزانیم تا آنها را حفظ کنند تا نه تنها در مواقع مشکلات و سختی، بلکه در مواقع خوشی نیز با به یاد آوری این وعده‌ها، از برکات خداوند شکرگزاری کنیم؛ چون ما هنوز هم در این دنیا به سر می‌بریم و شیطان هم فعال و زنده است و در زمان وسوسه، همین کلام خداوند ما را کمک می‌کند و نمیگذارد تا فریب شیطان را بخوریم تا بر ما پیروز شود و ما را به زانو در بیاورد، زیرا کلام خدا را در ذهن و در قلب خود داریم.

دانلود