چرا پیروان مسیح، عیسی مسیح را فرزند خدا می‌نامند

  ۱۸ اوت ۲۰۲۲

در انجیل مقدس کم از کم در سه قسمت خدای قادر مطلق عیسی مسیح را به حیث پسر خود یاد نموده است.

 اولین بار وقتی بود که جبرئیل فرشته پیش از تولد شدن عیسی مسیح به مریم باکره مادر عیسی مسیح ظاهر شد و به او در باره تولد شدن پسر مژده داد. فرشته به مریم گفت، فرزندی که از او به دنیا می‌اید بنام پسر خدا یاد خواهد شد.

        دومین بارهنگامی یحیی عیسی مسیح را تعمید داد وقتیکه عیسی ازآب بیرون آمد، روح‌القدس بر او نازل گشت روح مانند کبوتری نازل شد. آنگاه خدا از آسمان خطاب به عیسی مسیح فرمود:

و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خوشنودم.»
لوقا ۳: ۲۲

خدا بدین طریق به یحیی و به تمام انسانها نشان داد که عیسی به راستی مسیح نجات دهنده و پسر خدا بود.

بار سوم وقتیکه عیسی مسیح همرای سه شاگرد خود بنام یعقوب، یوحنا و پطرس به بالای یک کوه رفتن. در بالای کوه دو نبی برجستۀ خدا هم در نور ظاهر شدن. او دو نبی برجستۀ خدا یکی حضرت موسی بود که کتاب تورات از او است و دیگر هم حضرت الیاس بود که معجزاب زیادی از او به ظهور رسیده. آنها همرای عیسی مسیح درباره مصلوب شدن و قیام نمودن او که به زودی واقع می‌شد صحبت نمودن. بعداْ آن دو نبی برجستۀ خدا غیب شدن و عیسی مسیح همرای سه شاگردش در بالای کوه باقی ماند. در این وقت خدای قادر مطلق از آسمان کلام نموده فرمود:

از ابر ندائی آمد: «این است پسر من و برگزیدۀ من، به او گوش دهید.»
لوقا ۹: ۳۵

«پسر خدا» معانی مختلفی دارد. در این  نوشته تنها به توضیح  چهار معنی از کتاب مقدس می‌پردازیم:

        اول، عیسی مسیح «کلام» خداست. وقتیکه خدای قادر مطلق این جهان را خلق می‌کرد، او «کلام» کرد. خدای قادر مطلق این جهان را به قدرت «کلام» خود خلق کرد. در انجیل مقدس نوشته شده است:

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد.
یوحنا ۱: ۱-۳

این امکان ندارد که «کلام» از خود خدا و یا ذات او جدا باشد. در حقیقت «کلام» تظاهر کامل خدا است. کلام خدا می‌فرماید: «پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانه پدر پر از فیض و راستی.» (یوحنا ۱: ۱۴) این کلام، یعنی کلام خدا که جسم انسانی به خود پوشید، به غیر از مسیح خدا عیسی کسی دیگر نیست.

 «مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و زاده و برتر از همۀ مخلوقات.»

معنی  دوم عیسی پسر خدا این است که او یک رابطۀ خاص با پدر آسمانی دارد. عیسی مسیح می‌فرماید: «من در پدر هستم و شما در من و من در شما.» (یوحنا ۱۴: ۱۹)

 عیسی مسیح در یک رابطۀ کامل با خدا است. پس گفته می‌توانیم که خدا پدر آسمانی ما و عیسی مسیح به حیث پسر، یک هستند.

 سومین معنی عیسی مسیح به عنوان پسر خدا این است که عیسی مسیح از پدر آسمانی خود کاملاً و به شیوه ای بسیار خاص اطاعت می‌نماید.

 وقتیکه کلیسا آغاز شد و خادمین در باری عیسی مسیح موعظه می‌نمودن او را  به حیث خادم فرمانبردار خدا یاد می‌نمودن. یک ‍شخص معیوب در معبد به شکل معجزه آمیز شفا یافت. مردم که این معجزه را دیدن بسیار متعجب شدن، پطرس به آنها گفت: «خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بندۀ خود عیسی را به جلال رسانیده است.» (اعمال ۳: ۱۳)

چهارمین معنی عیسی مسیح به حیث پسر خدا این است که عیسی مسیح انسان مانند ما و شما بود

 آدم و حوا به صورت خدا خلق شدن تا به خواهش خود همرای پدر مهربان آسمانی شان مشارکت و دوستی داشته باشند. اما وقتیکه آنها از خدا نافرمانی نموده و خود را در گناه غرق نمودن، درحقیقت صورت خدا که در آنها  دیده می‌شد اوره مسخ نمودن. عیسی مسیح صورت حقیقی خدا را درجسم انسانی که توسط آدم و حوا مسخ شده بود دوباره اعاده نمود. از این سبب است که عیسی مسیح می‌گوید:« کسی که مرا می‌بیند خدا را می‌بیند، یا من و خدا یک هستیم.» پس عیسی مسیح خلقت دوبارۀ صورت خدا در جسم انسانی است.

پس گفته می‌توانیم که ما پیروان مسیح لقب پسر خدا را به عیسی مسیح ندادیم  بلکه این خدای قادر مطلق بود که عیسی مسیح را به حیث پسر عزیز خود یاد نموده و ما هم با پیروی نمودن از خدا ، عیسی مسیح را  به حیث پسر خدا یاد می‌نماییم.

وقتیکه ما عیسی مسیح  را پسر یگانۀ خدا می‌گویم، منظور ما از رابطۀ جسمانی نیست، بلکه این یک رابطه نزدیک روحانی است. برعلاوه این به این معنی هم نیست که خدا ناخواسته سه خدا و دو خدا وجود دارد که یکی آن عیسی مسیح است. ما مسیحیان هم شرک آوردن به خدای واحد و یگانه را بزرگترین گناه می‌دانیم و از این گونه عقیده نفرت داریم.


مقاله‌های اخیرا