چرا پیروان مسیح، خدا را با خوشی پرستش می‌‌‌کنند؟

  ۲۹ دقیقه

  ۱۳ نُوامبر ۲۰۲۰

زمانی که ما برای عبادت در حضور خداوند می‌‌‌‌‌‌‌رویم ما باید با خوشیِ تمام برویم و این خود برای ما یک برکت است که در حضور خدا می‌‌‌‌‌‌‌ریم. این یک جشن است برای ما مسیحیان که خداوند را ستایش می‌‌‌‌‌‌‌کنیم زیرا خداوند نیکوست و ما را دوست دارد و ما به حضور شاۀ شاهان می‌‌‌‌‌‌‌رویم. طوریکه داوودی نبی می‌فرماید:
او را با آواز شیپور ستایش کنید و با چنگ و رباب او را ستایش کنید. با دایره و رقص او را ستایش کنید. با نی و دو تار او را ستایش کنید. با چنگ‌های بلند آواز او را ستایش کنید. با چنگ‌های خوش صدا او را ستایش کنید. هر کی دوست دارد خداوند را ستایش کند.

دانلود