چرا پیروان عیسی مسیح بر صلیب فخر می‌‌کنند؟

  ۲۷ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

بخاطر اینکه بدانیم چرا پیروان عیسی مسیح بر صلیب افتخار می‌‌کنند، باید اول بدانیم که چرا عیسی مسیح بروی صلیب جان خود را فدا کرد. طبق انجیل مقدس، عیسی مسیح بخاطر گناهان بشر، بخاطر اینکه گمشدگان را بپالد و نجات بدهد، جان خود را بروی صلیب فدا کرد تا آنها را با خداوند اشتی بدهد. از طریق مرگ عیسی مسیح، ما می‌‌توانیم با خداوند ارتباط شخصی داشته باشیم. پس ما به صلیب فخر می‌‌کنیم چون از طریق صلیب است که ما از گناهان ما نجات یافته‌ایم و با خداوند در صلح زندگی می‌‌کنیم.

دانلود