چرا مریم را زن خدا فکر می‌‌کنید؟

  ۵۹ ثانیه

  ۷ دِسامبر ۲۰۲۲

سؤال‌کننده‌ای از ما پرسید: «چرا شما مسیحیان عیسی مسیح را پسر خدا و مریم را همسر خدا می‌‌‌‌‌‌خوانید؟». ما مسیحیان هرگز باور نداریم که مریم همسر خداست. علاوه بر این، وقتی عیسی را پسر خدا می‌‌‌‌‌‌نامیم، منظورمان این نیست که خدا از نظر جسمانی پدر عیسی مسیح است است. این یک سوهٔ تفاهم بزرگ در بین دوستان مسلمان ما است.

دانلود