چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟

  ۸ دقیقه ۸ ثانیه

  ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

پیروان عیسی مسیح، این جمعه را به نام جمعه صلیب یا جمعه مقدس یاد می‌‌کنند بخاطر که عیسی مسیح ۲۰۰۰ سال پیش در این جمعه مصلوب شد. شاید بپرسید:‌ چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ وقتی کتاب مقدس را می‌‌خوانیم،‌ ما جواب این سوال را در پیشگویی‌های انبیا خداوند پیدا می‌‌کنیم. اشعیا نبی، ۷۰۰ سال پیش از تولد عیسی مسیح، پیشگوی کرد که عیسی مسیح بخاطر گناه‌های بشر جان خود را فدا می‌‌کند. به همین خاطر است که پیروان عیسی مسیح این جمعه را جمعه مقدس می‌‌شمارند.

دانلود