چرا به صلیب افتخار می‌کنم؟

  ۲۷ دقیقه

  ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

افتخار می‌کنم به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، چرا که مرگ او، آموزش گناهان مارا در بر گرفت، و شادی می‌کنم به رستاخیزش از مردگان، چرا که زنده شدن او، زندگی تازه ای به ما بخشیده است. زمانیکه به صلیب نگاه می‌کنیم، در آن عدالت، محبت و فیض خدا را مشاهده می‌کنیم. چیزیکه ما نظر به اعمال خود شایسته ای آن نیستیم.

دانلود