چرا برتری‌ها؟

  ۲۷ دقیقه

  ۱۴ دِسامبر ۲۰۲۰

چرا ما بر برتری شریعت عیسی مسیح تأکید می‌‌‌داریم؟ به خاطریکه در آن ما شیوه ای درست زندگی را فرا می‌‌‌گیریم. عیسی روش زندگی را به شکل درست و ساده ای آن بیان می‌‌‌دارد. با نگاه به شریعت عیسی مسیح، ما در می‌‌‌یابیم که خدا از ما همین طور زیستن را خواهان است که جوهر او بخشش و محبت کردن است.

دانلود