چرا انجیل مقدس خبر خوش است؟

  ۲۷ دقیقه

  ۲۳ اوت ۲۰۱۹

آیا می‌‌دانید که معنی کلمه «انجیل» چی است؟‌ معنی کلمه «انجیل» خبر خوش است. پس سوال ما در این برنامه این است که این خبر خوش چی است؟‌ وقتی در باره انجیل یا خبر خوش صحبت می‌‌کنیم، در باره چی صحبت می‌‌کنیم؟ انجیل شریف خبر خوش است که خداوند که خالق و مالک تمام جهان است، خدای عادل و رحیم است. این خداوند به انسان‌‌های که گنهکار و بدون امید هستند نظر لطف انداخت و فرزند خود عیسی مسیح را، که خدا در جسم است، فرستاد تا غضب خداوند را که بر زد گناه است بر روی صلیب بر خود بگیرد و قدرت خداوند را بر گناه با رستاخیز از مردگان نمایان سازد، تا از طریق ایمان به او گنهکاران با خداوند آشتی یابند.

دانلود