پیشگوییها در مورد مسیح

پیشگوییها در مورد مسیح

  اخیرا: ۱۲ دِسامبر ۲۰۲۳

برخی از پیامبران مانند موسی، اشعیا، دانیال و دیگران در مورد مسیح پیشگوییهایی زیاد کرده اند. دانیال مسیح را پسر انسان می‌خواند. اشعیا پیشگویی می‌کند که مسیح نجات دهنده ای است که گناهان جهان را به دوش می‌گیرد. مطابق به کتاب مقدس، ما مسیحیان معتقدیم که عیسی پسر انسان و پسر خدا است.

برنامه‌ها