پیام محبت

پیام محبت

  اخیرا: ۱ ژانوِیه ۲۰۲۳

در میان این همه جنگ و درگیری، ما به پیام از طرف خداوند نیاز داریم. خدا در میان این همه رنج و درد کجاست؟ آیا او در قصه افغانستان هست؟ خبر خوب این است که او برای ما پیامی پر محبت دارد. در این سلسله ویدیوها، ما در مورد مسئله اجتماعی در افغانستان و چگونگی ارتباط انجیل با آنها صحبت خواهیم کرد.

برنامه‌ها