پنطیکاست - باران روح القدس

  ۲۸ دقیقه

  ۲ ژوئیه ۲۰۲۴

قبلاً چیزی در مورد روح القدس نمی دانستم - فقط شنیده بودم که موسی کلیم الله بود و عیسی روح الله
اما وقتی زندگی ام را به مسیح دادم، روح القدس را دریافتم . روح القدس مظهر ذات خداست که در روز پنطیکاست بر ایمانداران مسیح نازل شد تا آنها را برای پیروی از عیسی هدایت کند و توانمند سازد.

دانلود