پسر - خدا با ما، در میان ما

  ۲۸ دقیقه

  ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲

اگر طبق کتاب مقدس به تثلیث نگاه کنیم، عیسی پسر خدا شخص دوم تثلیث است. امانوئل، نام دیگر عیسی به معنای "خدا با ما" است. پسر (عیسی مسیح) از ازل با پدر همزیستی داشته و چهره خدای نادیدنی، نجات دهنده و محقق کننده شریعت است

دانلود