پرستش از خلیل و نذیره

پرستش از خلیل و نذیره

این اولین آلبوم عبادت معاصر خلیل و نظیره است که ضبط آن از سال 2021 آغاز شده است.

موسیقی