پاک کردن چراغها

  ۱ ساعت

  ۱۵ مارس ۲۰۲۱

ازدواج و تشکیل خانواده یک برکت خداوند است. ما چی ازدواج کنیم یا چی مجرد باشیم، ما ضرورت داریم تا پادشاهی خدا را در زندگی خود بطلبیم. ما باید در زندگی خود انتخاب درست داشته باشیم یعنی عیسای مسیح را منحیث نجات دهنده و خداوند خود انتخاب کنیم. وقتی عیسای مسیح را منحیث خداوند خود بپذیریم، او در ما و در زندگی ما کار کرده و با دادن استعداد و تحفه‌های بیشتر ما را برکت می‌دهد. ما مسیحیان استعداد و تحفه‌های را که خداوند به ما داده است در راه خدمت و محبت کردن و برکت دیگران استفاده می‌کنیم.

دانلود