پاک و نجس

  ۱ ساعت

  ۶ سِپتامبر ۲۰۱۹

در مرقس فصل ۷ آیه‌های ۲۳-۱۴ می‌خوانیم که عیسای مسیح به ما درس می‌دهد که ریشه خوب و بد اعمال و رفتار ما در قلب و دل ماست و اعمال ما نمیتوانند قلب و دل ما را تغییر دهند. عیسای مسیح یگانه کسی است که می‌تواند قلب ما را تغییر دهد.

دانلود