پاداشی که در انتظار ماست

  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

  يكى از شاهان عرب به نزديكانش گفت:»حقوق ماهانه فلان كس را دو برابر بدهيد، زيرا همواره ملازم درگاه و آماده اجراى فرمان است، ولى ساير خدمتكاران به سرگرمي هاى باطل اشتغال دارند و در خدمتگذارى سستى مى كنند.«  يكى از صاحبدلان كه اهل دل و باطن بود، وقتى كه اين دستور را شنيد، خروش و فرياد از دل آورد. از او پرسيدند:« این خروش براى چه بود؟» در پاسخ گفت: «درجات مقام بندگان در درگاه خداوند بزرگ نيز همين گونه است.آن كسى كه در اطاعتش سستى و كوتاهى كند، پاداش كمترى دارد ولى آن كسى كه جدى و پرتلاش باشد، پاداش فراوانى مى برد»
کلام خدا زندگی پیروان مسیح را به یک مسابقه تشبیه می‌کند و آنها  را تشویق می‌کند که به آن جایزه‌ای که در خط پایان است چشم بدوزیم و به جهت بدست آوردن آن پاداش تلاش کنیم.  اگر براستی عیسی مسیح، سرور و نجات دهنده و سرمشق ماست، پس باید به او اقتدا کنیم.  در رساله به عبرانیان فصل ۱۲ می‌خوانیم که کلام خدا ما را تشویق می‌کند که در مسابقۀ زندگی تلاش خود را بخرج بدهیم و سپس به ما می‌گوید که چشم به سوی مسیح بدوزیم.
یک کشیش در طول خدمت، بارها از عدة زیادی این پرسش را پرسیده که دربارة پاداش آسمانی خود چه فکری می‌کنید؟ در پاسخ به این سوال، پاسخ‌های مختلفی دریافت کرده‌ بود که به طور کلی آنها را می‌توان به دو دسته مختلف تقسیم نمود. گروه اول پاسخها، چیزی شبیه این بود: ”من بندرت دربارة پاداش آسمانیم فکر می‌کنم.“ پاسخ دستۀ دوم این بود که: ”من خداوند را بخاطر پاداش خدمت نمی‌کنم.“
حقیقت این است که کتاب مقدس به ما می‌گوید که به پاداش خود چشم داشته باشیم.  کلام خدا به ما می‌گوید که برای کسانی که خدا را خدمت می‌کنند و به جهت انجیل زحمت می‌کشند، پاداشی مهیا شده است. در فصل ۱۹ انجیل لوقا، عیسی در مثل خاطر نشان می نمایدکه خادمین امین، که برای ولینعمت خود تلاش کرده بودند، هر یک جایزه و پاداش و مسئولیت بزرگتری دریافت کردند.
عیسی به ما یاد داده است که به پاداش آسمانی خود چشم بدوزیم.
کتاب مقدس به ما می‌گوید برای کسانی که خدا را خدمت می‌کنند پنج تاج وجود دارد.  عبرانیان فصل ۶ آیات ۱۰ تا ۱۲ . آنچه که عیسی می‌گوید این است که «برای ملکوت من همانطوری کار کنید که در دنیا برای کار خودتان کار می‌کنید.  همانطوری که برای کار خودت دقت به خرج می‌دهی در کار من هم دقت کن.» عیسی به ما می‌گوید:« قدرت‌ها و قابلیت‌هایی که به شما داده‌ام ، با همان جدیت و سخت‌کوشی به جهت ملکوت من و انجام ارادۀ من بکار بگیرید.»  عیسی فرمود «تا زمان بازگشتم مشغول باشید.»
دعای ما پیروان مسیح باید اینگونه باشد: من میخواهم از تنبلی دست بردارم و برای خداوند سخت تلاش کنم. من می‌خواهم از بحثهای بی‌حاصل دست بردارم و سرورم را خدمت کنم.  من می‌خواهم با جدیت صلیب خود را بردارم و فداکاری به خرج بدهم..چرا باید اینگونه دعا کنید؟ چون این دقیقاً خواستة قلبی عیسی است. او می‌خواهد که به ما کمک کند تا نسبت به او و نقشه‌های او امین باشیم.
کتاب مقدس دربارة پنج تاج با ما سخن می‌گوید که در آن روز عظیم نصیب ایماندارن خواهد شد. در کتاب مقدس تاج سمبل افتخار می‌باشد، افتخاری که ایمانداران از سوی عیسی مسیح دریافت خواهند داشت.
اولین تاج، تاج پیروزی است. تاج پیروزی در اول قرنتیان فصل ۹ آیات ۲۵ تا ۲۷ ذکر شده است. در مسابفات بوکس و دوش و آببازی صرف یک نفر مقام اول را میگرد و برنده میشود. ولی ما پیروان مسیح امتیاز دریافت جایزه را داریم. اینطور نیست که فقط یک نفر در مسابقۀ پیرو مسیح برنده شود. بلکه همة کسانی که خود را به خدمت و کار عیسی می‌سپارند برنده خواهند شد. یعنی همۀ آنهایی که برای ملکوت عیسی فداکارانه خدمت و کار می‌کنند.  یعنی همۀ آنهایی که در جهت جلال خدا می‌کوشند. همۀ آن کسانی که در مقابل شریر مقاومت می‌کنند. همۀ کسانی که بر وسوسه ها پیروز می‌شوند. هر کسی می‌تواند برنده شود. در پای تخت سلطنت و داوری مسیح ثروتهای زمینی، مدالها، و نشانه های افتخار، و فریادهای تشویق جمعیت، همگی فراموش خواهند شد. ولی آنچه که فقط برای مسیح انجام داده باشید، هرگز، هرگز، هرگز تا به ابد فراموش نخواهد شد.
خبرخوش اینجاست، همة ما فرصت بدست آوردن تاج پیروزی را داریم  وزمانی میتوانیم که این تاج را بدست آوریم که خدا را در صدرزندگی خود قرار بدهیم. تنها آن زمان است که تاج پیروزی را برنده خواهیم شد.
چه چیز باعث می‌شود که تاج خود را از دست بدهیم؟  عدم سرسپاری به عیسی می‌تواند تاج ما را بدزدد. لغزش خوردن در زمان وسوسه و یا هنگام سختی میتواند باعث از دست رفتن تاج ما شود.  سازش کردن بر سر عقاید و اصولتان میتواند تاج را از ما بدزدد. غوطه خوردن در دریای شک می‌تواند باعث ربودن تاجتان شود. از دست دادن قطب نما و جهت نمای اخلاقیتات میتواند باعث از دست دادن تاج ما شود.
مکاشفه فصل چهارم آیة ۱۰ به ما میگوید که ما با این تاجها چه کنیم. این تاجها به این منظور داده نشده است که آن را به سر خود بگذاریم و فخر کنیم و به دیگران بگوییم«طرف من ببینید» من چهارتاج دارم و تو دو تاج داری!  این تاجها به این دلیل داده نشده است که نمایش بدهیم و بگوییم «ببینید که من چند تاج دارم»  بلکه این تاجها به ما داده شده است که آنها را به نزد پایهای سرور ما عیسی مسیح بیاندازیم. هر تاجی که در بهشت دریافت کنیم. بخاطر احساس قدردانی و تشکرما نسبت به عیسی است ، ما آن تاج ها را به پیش پای او قرار بدهیم.
ولی سوال در اینجاست:روزی که به خاطر فیض و رحمت مطلق عیسی مسیح به بهشت وارد شدیم، آیا ما تاجی خواهید داشت که پیش پاهای عیسی بگذاریم؟ یا اینکه در آن روز دست خالی به بهشت خواهیم آمد بدون آنکه چیزی برای تقدیم به او داشته باشیم؟

مقاله‌های اخیرا