ٔدعا برای یک برادر که در مشکلات است

  ۴۲ ثانیه

یک برادر ما درخواست کردند که برای او دعا کنیم چون در مشکلات است.

دانلود