وقتی شما در مورد دوباره زنده شدن عیسای مسیح می‌شنوید چی فکر می‌کنید؟

  

  ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰

ما پیروان عیسای مسیح ایمان داریم که مرگ عیسای مسیح در صلیب تهداب ایمان ماست که با دوباره زنده شدن او تکمیل شد. دوباره زنده شدن عیسای مسیح برای ما امید و اطمینان می‌دهد که یک روز ما او را رو در رو خواهیم دید.

دانلود