وقتی شما تعصب و تبعیض را می‌بینید چی گونه واکنش یا عکس العمل نشان می‌دهید؟

  

  ۱۴ اوت ۲۰۲۰

.ما وقتی تعصب و تبعیض را می‌بینیم خوشم ما نمیآید و قهر می‌شویم اما متوجه شدیم که خود ما نیز بعضی وقتها تعصب و تبعیض در برابر دیگران نشان داده ایم. تعصب و تبعیض جایی در ایمان مسیحی یا مسیحیت ندارد. ما باید همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشیم و فرق نمیکند که همسایه پولدار است یا فقیر، همسایه کدام مذهب یا ملیت دارد یا به کدام زبان گپ می‌زند.

دانلود