وقتی شما به کمک مادی ضرورت دارید و یک ثروتمند را می‌بینید چی فکر می‌کنید؟

  

  ۲۳ اُکتُبر ۲۰۲۰


وقتی ما ضرورت به کمک مادی داریم و یک شخص ثروتمند را می‌بینیم، فکر می‌کنیم که فرد ثروتمند باید ما را کمک کند و یا شاید سوال کنیم که چرا ما را کمک نمیکند. خداوند به ثروتمندان هوشدار می‌دهد که اگر یک ثروتمند بخواهد به پادشاهی خدا وارد شود باید اول پادشاهی خدا و عدالت خدا را جستجو کند. ثروتمندان باید معاش کارمندان خود را به وقت اش بدهند چون خدا همه چیز را می‌بیند و اگر این کار را نکنند بر ثروتمندان داوری خواهد کرد. ثروتمندان باید فقیران را کمک کنند.

دانلود