وقتی دیگران را قضاوت می‌کنیم، چی احساسی برای ما رخ می‌دهد؟

  

  ۹ اُکتُبر ۲۰۲۰

ما همه داوری دیگران در خانواده و کار را تجربه کرده ایم. وقتی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم، احساس خوشی یا رضایت برای ما رخ می‌دهد یا شاید فکر کنیم ما کار خوب کرده ایم. کتاب مقدس از ما می‌خواهد که دیگران را قضاوت نکنیم در عوض به دیگران حتا به دشمنان خود نیکی و محبت کنیم.

دانلود