وطن عزیزم

  ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱

چون بلبل ناله‌ها سر می‌‌‌کند دل

سرم هر لحظـه محشر می‌‌‌کند دل

وطـن ای مظهر عشق و امیدم

خطابت مام و مـادر می‌‌‌کند دل

کجا با دشـت خشک و بایر تو

جـهـانی را بـرابـر می‌‌‌کند دل

وطـن دیگر نـدارم تاب هـجـرت

ز بـس يـادت مکرر می‌‌‌کند دل

بـه يـاد‌ قله‌هـای آسـمـایـی

دو چـشـمـم نـادری تر می‌‌‌کند دل تـاب


(محمد امان نادری)

مقاله‌های اخیرا