وسوسه و آزمایش

  ۱ ساعت

  ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱۲-۱۸ در مورد وسوسه می‌گوید که خدا ما را وسوسه نمیکند چون خدا مبرا از بدی است و خدای خوب و نیکوست. وسوسه همیشه از خواهشات نفسانی یک انسان بوجود می‌آید که در فکر ما شروع می‌شود. ما یا باید با وسوسه مقابله کنیم یا از وسوسه بگریزیم. همچنان یعقوب به ما می‌گوید که چی گونه در برابر آزمایشها در زندگی ایستاده گی کنیم. آزمایشها در زندگی ما به کمک می‌کند تا قویتر شویم و ایمان ما زیادتر شود. عیسای مسیح گفت که او همیشه با ماست و ما را در آزمایشهای ما کمک خواهد کرد.

دانلود