ورود پیروزمندانه عیسای مسیح به هیروشلیم

  ۱ ساعت

  ۱۰ ژانوِیه ۲۰۲۰

مرقس فصل ۱۱ آیه‌های ۱-۱۱ برای ما می‌گوید که مردم عیسای مسیح را مانند پادشاه شان استقبال کردند و فکر می‌کردند که عیسای مسیح آنان را آزاد می‌سازد. عیسای مسیح پادشاه است اما او جان خود را در صلیب داد تا ما را از گناه نجات دهد و از طریق ایمان به او ما صاحب زندگی جاویدان شویم.

دانلود