واکنش یا عکس العمل شما در برابر مشکلات چی گونه است؟

  

  ۲۶ فِورِیه ۲۰۲۱

ما پیروان عیسای مسیح در وقت مشکلات به خدا برای کمک دعا می‌کنیم، زندگی خود را به خدا می‌سپاریم و تلاش می‌کنیم خود و دیگران را کمک کنیم تا بر مشکلات غلبه حاصل کنیم.

دانلود