همه را احترام و دشمنان خود را محبت کنید!

  ۱ دقیقه ۵ ثانیه

  ۲۷ مارس ۲۰۲۱

برخی از هموطنان ما نسبت به کسی که از نظر فکری، قومی، و یا مذهبی شبیه آنها نیستند احترامی قائل نیستند. لیکن، بسیاری از افغان‌های واقعی وجود دارند که برای همه احترام و عزت قائل هستند. عیسی به پیروان خود حکم می‌‌‌‌دهد که نه تنها به دیگران احترام بگذارند، بلکه حتی دشمنان خود را دوست داشته و به کسانی که شما را لعنت می‌‌‌کنند، دعأ برکت کنید. محبت راه عیسی مسیح است.

دانلود