هدف مسیحیان از زندگی جدید چیست؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دوستان گرامی ما ضمن تماس‌های تلفونی و ایمیل سوالی را در خصوص زندگی جدید در مسیح پرسیده اند که هدف از زندگی جدید چیست و چه معنی می‌‌‌‌‌دهد؟

از فصل چهارم رسالۀ اِفسُسیان ، از آیۀ 17 الی 32 را می‌‌‌‌‌خوانیم و در مورد چند آیۀ خاص آن صحبت می‌‌‌‌‌کنیم: در آیۀ 21 می‌‌‌‌‌خوانیم:
 21 اگر واقعا صدای او را شنیده اید و حقایقی را که در باره خود فرموده است ، درک کرده اید، ۲۲ پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می‌‌‌‌‌شود، از خود بیرون نمایید، .....

دوستان عزیز! بیائید ببینیم که هدف این آیات چیست؟ و کلام خدا چه می‌‌‌‌‌خواهد تا به ما بگوید؟ اگر واقعاً صدای خداوند را شنیده اید و حقایقی را که دربارۀ خود فرموده است، درک کرده اید، پس باید طبیعت شما نو شود. هدف از شنیدن کلام و صدای خدا چیست؟ و اینکه خودش دربارۀ خود فرموده است، در کجا می‌‌‌‌‌توانیم دربارۀ خدا چیزی را بشنویم یا پیدا کنیم که خدا دربارۀ خود فرموده باشد؟ پاسخ به این سوال اینست که ما فقط می‌‌‌‌‌توانیم در کتاب مقدس که کلام خداوند است، صدای خداوند را بشنویم و حقایقی را که دربارۀ خود گفته است، درک کنیم. چرا؟ زیرا از نامش پیداست که کلام خدا و صدای خداوند هست. پس ما می‌‌‌‌‌توانیم صدای خداوند را از طریق کلامش بشنویم و حقایقی را که دربارۀ خود گفت است از کلامش بشنویم و بخاطری که کلام خدا را بتوانیم خوبتر درک کنیم باید برای خواندن کلام خدا وقت صرف کرده آنرا بخوانیم و هضم کنیم. چطور می‌‌‌‌‌توانیم کلام خدا را درک کنیم؟ اکثر اوقات چیز‌های را که می‌‌‌‌‌خوانیم مشکل است که بتوانیم دفعتاً درک نمائیم، شاید سوالاتی برای ما پیدا شوند و آن وقت است که می‌‌‌‌‌توانیم از دوست‌های ما که کمی بیشتر از ما یا کمی بهتر می‌‌‌‌‌فهمند یا تجربۀ بیشتر دارند و یا با آنهایی که همین سوال را دارند یکجا بنشینیم و دربارۀ چیزی که نفهمیده ایم حرف بزنیم و آنوقت است که یکی از ما آنچه را که از کلام خداوند یاد گرفته ایم با دیگران در میان گذاشته می‌‌‌‌‌توانیم. همچنان بعضی وقت‌ها نباید همان یک آیه را بخوانیم و آنرا برای خود تفسیر کنیم و بس. بلکه باید آیات قبلی و بعدی آنرا نیز بخوانیم و شاید بعضی اوقات ضرورت باشد تا همان فصل را به شکل کامل بخوانیم و یا باید تمام آن رساله یا کتاب را بطور مکمل بخوانیم تا موضوع را درک کنیم. بناً کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید که اگر کلام خدا را خوانده یا شنیده اید و درک کرده اید، دگر نمیتوانید که در تاریکی زندگی کنید. تمام زندگی کهنۀ شما، زندگی بد و خرابی که شما داشتید، باید از خود دور کنید و باید زندگی نو یعنی محبت بیکران خدا را در زندگی تان داشته باشید. در آیۀ 25 چنین می‌‌‌‌‌فرماید:

۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع ، به خودمان لطمه می‌‌‌‌‌زنیم.
مردم بسیار به یکدیگر دروغ می‌‌‌‌‌گویند. مگر وقتی ما کلام خدا را می‌‌‌‌‌خوانیم و عیسی مسیح را منحیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌‌‌‌کنیم، کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید، دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتار تان همیشه راست باشد، یک نکتۀ دریافت زندگی نو دروغ نگفتن است و باید گفتار تان همیشه راست باشد.
 
۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم خود را از خود دور کنید،
کلام خدا، عیسی مسیح خود این را فرموده است. اگر ما کلام خدا، انجیل مقدس را ببینیم، عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید که نباید قهر شویم. نباید به خود اجازه بدهیم تا عصبانیت ما باعث گناه گردد. پس این طبیعت نو و یا زندگی جدیدی را که خداوند برای ما می‌‌‌‌‌دهد اینست که نباید دروغ بگوئیم و عصبانی شویم و بالای اعصاب خود کنترول داشته باشیم و ادارۀ زندگی خود را بدست عیسی مسیح بدهیم. آیۀ 27 می‌‌‌‌‌گوید:

۲۷ زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می‌‌‌‌‌دهید که شما را به گناه وا دارد.
بسیاری از دوست‌های ما هستند که بسیار تجربه دارند، زمانی که ما حس انتقام جوی و خشم و کینه را در دل خود جای می‌‌‌‌‌دهیم چه اتفاق می‌‌‌‌‌افتد؟ یعنی شخصی را که با او دشمنی داریم و یا یک حرف خراب دربارۀ ما گفته است، می‌‌‌‌‌خواهیم بکُشیم و کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید، قتل نکن. زمانیکه ما زندگی نو را در عیسی مسیح پیدا می‌‌‌‌‌کنیم، کلام خدا برای ما یاد می‌‌‌‌‌دهد، که دیگر گناه نکن.

 ۲۸ اگر کسی از شما قبلا دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دستها، آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. ۲۹ هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتار تان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. 

دوستان عزیز! ما و شما می‌‌‌‌‌بینیم که هدف زندگی تازۀ را که ما درباره اش حرف می‌‌‌‌‌زنیم، مثل اینست که لباس کهنۀ را که قبلاً می‌‌‌‌‌پوشیدیم، از تن خود دور کنیم و لباس نو بپوشیم و در اینجا کلام خدا می‌‌‌‌‌خواهد، فکر، احساس و ارادۀ ما را که کهنه بود، از خود ما و در کنترول خود ما بود، نو بسازد، مثلا دشنام می‌‌‌‌‌دادیم، بدی می‌‌‌‌‌کردیم و از خداوند نا اطاعتی می‌‌‌‌‌کردیم و کلام خداوند می‌‌‌‌‌گوید، دروغ نگو و وقتیکه دروغ می‌‌‌‌‌گویم از کلام خدا نا اطاعتی می‌‌‌‌‌کنیم و نا اطاعتی خودش گناه است. خداوند قدوس هست و انسان گنهکار، پس وقتی که گناه می‌‌‌‌‌کنیم، ما نمیتوانیم تا ارتباط شخصی با خداوند داشته باشیم و وقتیکه ما عیسی مسیح را منحیث نجات دهنده و خداوند زندگی خود قبول می‌‌‌‌کنیم، او زندگی جدیدی را برای ما می‌‌‌‌دهد و تمام چیز‌های خرابی را که پیشتر خواندیم، به قدرت روح خدا از زندگی ما دور می‌‌‌‌سازد زیرا ما نمیتوانیم تمام چیز‌های بد را به قدرت خود از زندگی خود دور بسازیم. باید روح خدا ما را کمک کند و خداوند را اجازه بدهیم تا در زندگی ما کار نماید و وقتیکه ما کلام خداوند را می‌‌‌‌خوانیم نباید به این اکتفا کنیم که من کلام خدا را خواندم و کلام خداوند باید در من کار بکند بلکه باید کلام خدا را وقتی می‌‌‌‌خوانیم به آن ایمان داشته باشیم و آنرا در زندگی عملی خود تجربه، و مطابق کلام خداوند زندگی نمائیم و آنوقت است که ما نتیجۀ کار روح القدس را می‌‌‌‌بینیم و زندگی نو را در عیسی مسیح تجربه می‌‌‌‌نمائیم و اگر دوباره بر گردیم به آیۀ 17 که اینطور می‌‌‌‌گوید: بنابر آن از جانب خداوند برایتان می‌‌‌‌گویم دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته اند، زندگی نکنید.

دوستان عزیز! وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم دیگر نباید مثل کسانی که زندگی گناه آلود داشتند، زندگی کنیم. من نمیگویم که ما برتر از سایر مردمان می‌‌‌‌باشیم. نخیر ! ما هم در گناه بودیم و وقتی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم، خداوند ما را پاک می‌‌‌‌سازد. این محض فیض و برکت خداوند است. پس ما را تبدیل می‌‌‌‌کند و زندگی نو می‌‌‌‌دهد و در اینجا می‌‌‌‌گوید که وقتی شما نجات یافتید و عیسی مسیح را در زندگی تان اجازه دادید تا کار خود را شروع کند، پس از زندگی ای که مثل مردمان نجات نیافته است دوری کنید و زندگی نو داشته باشید. ما که دربارۀ زندگی نو یا تازه در مسیح حرف می‌‌‌‌زنیم، هدف ما اینست که مثل مردمانی که نجات نیافته اند، زندگی نکنیم. بیائید ببینیم که هدف نویسنده چیست و مردمان نجات نیافته چگونه زندگی می‌‌‌‌کنند؟ در ادامۀ آیه می‌‌‌‌خوانیم که می‌‌‌‌فرماید: چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگ شان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند. زیرا فکر و دل خود را بر روی خدا بسته اند. در نتیجه نمیتوانند راه‌های خدا را تشخیص دهند و برای شان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کار بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای شهوتها و هوس‌های خود، دست به هر عمل زشتی می‌‌‌‌زنند و از هیچ کاری روی گردان نیستند.

دوستان گرامی و عزیز! ما وقتی دربارۀ زندگی کهنه حرف می‌‌‌‌زنیم هدف ما نیز همین جایست که کلام خداوند برای نشان می‌‌‌‌دهد؛ کسانی که از خدا رویگردان هستند، کسانی که به مسیح دل خود را باز نمیکنند و اجازه نمیدهند که خداوند زندگی شانرا تبدیل کند، کلام خدا می‌‌‌‌گوید که کور و گمراه هستند. ما و شما دروغگویی، جنگ و تباهی و قسم خوردن‌ها را به چشم خود دیده ایم و بناً کلام خدا می‌‌‌‌فرماید؛ کسانی که دل خود را سنگ می‌‌‌‌سازند و در تاریکی می‌‌‌‌خواهند زندگی کنند، چشم دارند نمی بینند و گوش دارند نمی شنوند، نباید ما مثل آنها زندگی کنیم مثلاً آدم می‌‌‌‌کشند تا صاحب ثروت و دارایی شوند. فساد می‌‌‌‌کنند تا خود را ارضا بسازند. تباهی و تمام کار‌ها را بخاطری انجام می‌‌‌‌دهند که دل خود را بروی خدا بسته اند و نمیخواهند تا اراده خدا بفهمند. پس بناً وقتی ما زندگی تازه را در عیسی مسیح پیدا می‌‌‌‌کنیم، آنوقت است که ما زندگی نو را شروع می‌‌‌‌کنیم و از دیدگاۀ الهیاتی وقتی زندگی تازه می‌‌‌‌گوئیم، به این معنی است که دیگر ما مثل مردمی که در گناه زندگی می‌‌‌‌کنند، زندگی نمیکنیم. بلکه همیشه ارادۀ خداوند را می‌‌‌‌خواهیم و طبق خواست و ارادۀ خداوند زندگی می‌‌‌‌کنیم.

بلی! زمانیکه ما به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم دیگر آن انسان قدیمی یا سابقه نیستیم و ما برای خداوند زندگی می‌‌‌‌کنیم و روح خدا در ما زندگی می‌‌‌‌کند و خدا را شکر که این همان مرحله ایست که زندگی ما تغییر می‌‌‌‌کند و زندگی ما عوض می‌‌‌‌شود. سوالی دیگری که پیدا می‌‌‌‌شود اینست که چطور ما می‌‌‌‌توانیم این تولد تازه یا زندگی نو را دریافت کنیم؟

در انجیل یوحنا، در فصل سوم، قصۀ بسیار جالبی است که می‌‌‌‌خواهیم اینرا بخوانیم: یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای گفت و شنود نزد عیسی مسیح آمد، نام او نیقودیموس و از فرقۀ فریسی‌ها بود. نیقودیموس به عیسی مسیح گفت: استاد ما روحانیون این شهر همه می‌‌‌‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید. دلیلش نیز معجزات شماست.

دوستان عزیز! می‌‌‌‌خواهیم این تصویر را در تصور خود داشته باشید که یکی از روحانیون بزرگ یهود که از فرقۀ فریسی بود و ملا‌های بسیار سر سخت بودند به دیدار عیسی مسیح می‌‌‌‌اید و دیگر ملا‌های یهود می‌‌‌‌ترسیدند که عیسی مسیح را استاد و یا خداوند بگویند چرا که در بین خود نقشه‌های داشتند تا خودشان تسلط روحانی بر مردم داشته باشند و بالای شان حکومت کنند. مگر نیقودیموس معجزات عیسی مسیح را دیده بود و از طرف شب بطور پنهانی به دیدن عیسی مسیح می‌‌‌‌اید. طوریکه در شروع خواندیم که یک شب به دیدن عیسی مسیح آمد. او اقرار می‌‌‌‌نماید که ما روحانیون شهر می‌‌‌‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید و دلیلش نیز معجزات شماست.

دوستان عزیز! شاید شما کلام خداوند را نخوانده باشید ولی دربارۀ معجزات عیسی مسیح شنیده باشید که عیسی مسیح قدرت داشت، عیسی مسیح مرده‌ها را زنده کرد، او زندۀ ابدیست. پس هیچ کس نمیتواند که معجزات و خداوندی عیسی مسیح را پنهان کند.

عیسی مسیح به نیقودیموس می‌‌‌‌گوید: اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را یعنی پادشاهی خدا را ببینی. این که می‌‌‌‌گویم عین حقیقت است.

نیقودیموس می‌‌‌‌دانست و می‌‌‌‌گفت که ایمان دارم که از طرف خدا آمدی و واقعاً استاد هستی و قدرت خدا در تو هست چرا که معجزات می‌‌‌‌کنی پس من به تو ایمان دارم ولی عیسی مسیح به او می‌‌‌‌گوید که تنها ایمان داشتن تو کافی نیست. اگر امروز شما نیز می‌‌‌‌گوید که بلی عیسی مسیح معجزه می‌‌‌کرد، عیسی مسیح زنده است و عیسی مسیح در آخر می‌‌‌اید تا دنیا را داوری کند، تمام این باور‌ها کافی نیست که شما بتوانید نجات ابدی و خوشی و آرامش را در خداوند حاصل کنید. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که باید شما تولد تازه پیدا کنید و این حرف برای نیقودیموس بسیار جالب است که در آیت چهارم می‌‌‌گوید: منظور تان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد، پیرمردی مثل من به شکم مادرش باز گردد و دوباره متولد شود. وقتی عیسی مسیح دربارۀ تولد تازه می‌‌‌گوید به اصطلاح وطنی ما و شما نیقودیموس شاخ می‌‌‌کشد که چه می‌‌‌گویی ؟!!! همرای این لنگی و چپن در شکم مادرم چطور رفته می‌‌‌توانم تا دوباره تولد شوم؟ و عیسی مسیح در آیۀ پنجم می‌‌‌گوید که : آنچه می‌‌‌گویم عین حقیقت است تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. دوستان عزیز ! خوب متوجه باشید، زندگی جسمانی را انسان‌ها تولید می‌‌‌کنند ولی زندگی روحانی را روح خداوند از بالا می‌‌‌بخشد. ما و شما در جسم تولد شده ایم و زندگی جسمانی داریم مگر وقتی ما و شما در زندگی تازه یا تولد نو پا می‌‌‌گذاریم باید روح خدا این زندگی را به ما بدهد و به قدرت خود ما نمیشود، باید روح خداوند این زندگی تازه و نو را به ما بدهد. عیسی مسیح در ادامه می‌‌‌فرماید : ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می‌‌‌بخشد. درست همانگونه که صدای باد را می‌‌‌شنوی ولی نمیتوانی بگویی از کدام کجا می‌‌‌آید و به کجا می‌‌‌رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آنرا چگونه عطا می‌‌‌کند.

دوستان گرامی! دربارۀ موضوعی که عیسی مسیح صحبت می‌‌‌کند، بسیار زیاد درباره اش توضیح نمیدهد و آنرا باز نمیکند. هدف عیسی مسیح این است که ایمان بیاور، قبول کن و بخواه تا خداوند زندگی ات را تبدیل کند، و خداوند این کار را می‌‌‌کند. همانطوری که شمال یا باد می‌‌‌اید و نمیفهمیم از کجا می‌‌‌اید و کجا می‌‌‌رود، زندگی تازه را نیز خداوند به بسیار زودی برایت می‌‌‌دهد و فقط آنزمان که به عیسی مسیح به روح خدا اجازه بدهی تا در زندگی ات داخل شود و وقتی که روح خدا در زندگی ما آمد، ما را زندگی تازه می‌‌‌بخشد. بعد از آن می‌‌‌بینیم که نیقودیموس سوال‌های دیگری نیز می‌‌‌پرسد که منظورتان چیست؟ و در آیۀ دهم عیسی مسیح برایش می‌‌‌گوید که : نیقودیموس تو از علمای دینی اسرائیل هستی، چگونه این چیز‌ها را درک نمیکنی؟ من آنچه را که می‌‌‌دانم و دیده ام می‌‌‌گویم ولی تو نمیتوانی باور کنی. من دربارۀ زندگی مردم با تو سخن می‌‌‌گویم و تو باور نمیکنی. پس اگر دربارۀ آسمان با تو صحبت کنم چگونه باور خواهی کرد؟ چون فقط من که مسیح هستم از آسمان به این جهان آمدم و باز هم به آسمان باز می‌‌‌گردم.

خوانندگان گرامی! عیسی مسیح به نیقودیموس واضح می‌‌‌گوید که من از آسمان آمده ام ولی تو بسیاری چیز‌ها را که در مورد زمین برایت می‌‌‌گویم درک نمیکنی ولی اگر دربارۀ آسمان ، ملکوت و پدشاهی خداوند برایت بگویم، چطور آنرا درک خواهی کرد. عیسی مسیح در اینجا برایش واضح می‌‌‌سازد که از آسمان آمده و پس به آسمان خواهد رفت.

در این موارد شاید سوالاتی زیادی مطرح گردد ولی کلام خداوند برایتان زندگی جدید را عطا می‌‌‌نماید و این را وعده نیز می‌‌‌نماید که برایتان زندگی تازه خواهم داد و ضرور نیست که بخاطر بدست آوردن زندگی جدید، هر روز شریعت و این و آن و یا هر کاری را کنید تا رضایت خدا را به دست بیاورید. فقط رضایت خداوند را با ایمان می‌‌‌توانیم به دست بیاوریم و عیسی مسیح زنده هست و می‌‌‌خواهد که زندگی شما را تبدیل کند و زندگی تازه و نو را برایتان بدهد.

دانلود