هدف خدا برای نجات انسان از گناه

  ۱ ساعت

  ۲۳ نُوامبر ۲۰۲۰

آدم و حوا گناه کردند و ما گناه را به می‌راث برده ایم و ما به انتخات خود نیز گناه می‌کنیم. کتاب مقدس در رساله رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ می‌گوید که همه گناه کرده اند و از جلال خدا دور مانده اند.
ما به کسی ضرورت داریم تا ما را دوباره با خدا آشتی دهد. عیسای مسیح با دادن جان خود در صلیب ما را با خدا آشتی داد.

دانلود