نیکویی خداوند

  ۱۰ دِسامبر ۲۰۱۲

ای خداوند، رحمت تو تا به آسمان ها میرسد و وفاداری تو مافوق ابرها. عدالت تو مانند کوهها پابرجا است و احکام تو عمیق تر از عمق های زمین. ای خداوند، تو مددگار انسانها و حیوانات هستی. ای خدا رحمت تو چقدر عالی و با ارزش است. آدمیان در سایۀ بالهای تو پناه می برند.  همه از نعمت تو برخوردار می شوند و از دریای رحمت تو می نوشند. تو سرچشمۀ زندگی هستی و در نور تو روشنی را می بینیم.
رحمت تو همیشه بر آنانی که تو را می شناسند باقی بماند و عدالت تو پیوسته همراه راستدلان باشد.  مگذار که پایمال اشخاص مغرور گردم و یا دست شریران مرا مجبور به فرار سازد. (مزمور ٣٦)

مقاله‌های اخیرا