نسل کشی علیه هزاره‌ها

  ۱ دقیقه ۲۲ ثانیه

  ۱۵ مه ۲۰۲۰

حمله به شفاخانه صد بستر دوکتوران بدون مرز به صورت واضح و روشن یک نسل کشی علیه خواهران و برادران هزاره ما می‌باشد. نسل کشی هیچ جایی در مسیحیت و تعلیمات عیسای مسیح ندارد. خداوند از کسانی که به دیگران ضرر می‌رسانند تنفر دارد. ما به خداوند ضرورت داریم تا سرزمین و مردم ما را شفا دهد.

دانلود