نبی کیست و نبوت چیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۷ فِورِیه ۲۰۲۴

عیسی مسیح هم نبی است < هم نبوت است و هم تحقق نبوت.
زیرا عیسی خود در مورد مرگ و رستاخیزش هم نبوت کرد و هم آنرا تحقق بخشید.

دانلود