نام عیسی مسیح چه معنی دارد؟

  ۲۷ دقیقه

  ۳ دِسامبر ۲۰۱۹

در فرهنگ ما زمانیکه یک طفل تولد می‌‌شود، اعضای خانواده به خصوص پدرکلان و مادرکان، کاکا، ماما، عمه، خاله، پدر و مادر طفل، همه جمع می‌‌شوند. باهم صحبت می‌‌کند تا یک نام برای طفل نو تولد پیدا کنند. اکثرأ نام‌های را انتخاب می‌‌کنند که معنی خوب و درست داشته باشد.
اما در مورد نام عیسی مسیح می‌بینیم، پیش از تولد عیسی نام او از طرف خداوند انتخاب می‌شود.

دانلود