مژده دادند فرشتگان

  ۳ دقیقه ۴۵ ثانیه

خوشی نماید برای عیسی که آمد تا گناه از جهان بر دارد.

دانلود

متن برنامه / متن سرود

مژده دادند فرشتگان

عیسی آمد به جهان

تا بردارد گناهان

خوشی نمایید


در شهر بیت الحم

تولد شد از مریم

دست‌ها بیگیرید با هم

خوشی نمایید


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست

 

پا گذاشت او به دنیا

گر چه خالق دنیاست


بهر ما شد او فدا

ایمان آورید


عیسی است روح خدا

آزاد سازد از گناه

رسانید این مژده را

خوشی نمایید


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست


هللویا هللویا هللویا

خدا با ماست